Reklamační řád - poučení pro spotřebitele

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 2. Reklamační řád - poučení pro spotřebitele je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího - společnosti  Lovecký svět s.r.o. Blížkovice 323, 671 55 Blížkovice, IČ: 02802481, DIČ: CZ02802481, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 82545 (dále jen „prodávající“), který je provozovatelem e-shopu www.optickysvet.cz a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 3. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 4. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

 

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

 1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

 2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci, stejně jako poškození obuvi v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap, deformace nohou apod.). Téměř každá useň je dobarvována do žádaného odstínu. Při nadměrném pocení nohou nebo provlhnutí může dojít k zabarvení, což není předmětem reklamace. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.

 3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Řiďte se přiloženými letáčky a etiketami, kde je rozepsané složení, údržba, použití, manipulace, event. jiné pokyny pro správné užití věci. Obuv střídejte obzvláště při vlhkém počasí a při obouvání používejte lžíci, abyste zabránili polámání patní části. Obuv nechte vyschnout při pokojové teplotě (nikdy ne v blízkosti tepelného zdroje). Obuv neperte v pračce, ale čistěte kartáčováním za sucha nebo vlhkým hadříkem. Obuv z přírodní kůže ošetřujte pravidelně krémováním, aby bylo zabráněno vysychání a následnému popraskání kůže a byla zachována elastičnost kůže. Pro impregnaci používejte vhodné impregnační prostředky. Pro ochranu optických částí dalekohledů a puškohledů používejte pouze čisté mikrovlákno.

 

3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

 

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

 2. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

 3. Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do uplynutí řádné záruční doby zakoupeného výrobku. Záruční doba je uvedena u každého výrobku na e-shopu prodávajícího www.optickysvet.cz. 

 4. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

 5. V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.

 6. Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

 7. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní vč. prodejního dokladu/faktury a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady popř. zásady obecné hygieny.

 8. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následující po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy. V případě, že jde o reklamaci nad rámec zákonem stanovených 24 měsíců, je stanovená lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů. V případě nevyzvednutí reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné ve výši 50,- Kč za den.

 

4. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

 1. Reklamaci zboží zakoupeného na kamenné prodejně prodávajícího nebo na e-shopu www.optickysvet.cz lze uplatnit osobně na prodejně Lovecký svět s.r.o., Blížkovice 323 671 55 Blížkovice nebo zaslat poštou na tutéž adresu. Ke zboží je nutné přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy prodejní doklad/fakturu, záruční list aj. vč. podrobného popisu vady výrobku, který reklamujete a požadovaný nárok z vady vyplývající.

 2. Společnost Lovecký svět s.r.o. se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace.

 

5. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

 1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.

 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 2. Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
   

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Email: 
adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz
 

 1. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 1.3.2019 a je k dispozici v sídle prodávajícího a na https://www.optickysvet.cz/reklamacni-rad-pouceni-pro-spotrebitele/. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.